Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 05 2018

Kaoru
To coś niemożliwego w naturze, by z kamienia ciekła woda.
— Wonderland
Reposted byseaweedwarkoczP4RIAS

November 20 2017

Kaoru
Czasami mam tak bardzo wszystkiego dosyć,
że nic tylko wziąć i się powiesić. 
Ale nie.
Kaoru
#351
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viarainbowheart rainbowheart
Kaoru
To, czego chcesz, przychodzi do ciebie zawsze inaczej, wcześniej, później, w niedoborze, w nadmiarze.
— jakub żulczyk
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viarainbowheart rainbowheart
Kaoru
4201 3727 500
Pascal "Myśli"
Tags: pascal

February 05 2018

Kaoru
To coś niemożliwego w naturze, by z kamienia ciekła woda.
— Wonderland
Reposted byseaweedwarkoczP4RIAS

November 20 2017

Kaoru
Czasami mam tak bardzo wszystkiego dosyć,
że nic tylko wziąć i się powiesić. 
Ale nie.
Kaoru
#351
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viarainbowheart rainbowheart
Kaoru
To, czego chcesz, przychodzi do ciebie zawsze inaczej, wcześniej, później, w niedoborze, w nadmiarze.
— jakub żulczyk
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viarainbowheart rainbowheart

February 05 2018

Kaoru
To coś niemożliwego w naturze, by z kamienia ciekła woda.
— Wonderland
Reposted byseaweedwarkoczP4RIAS

November 20 2017

Kaoru
Czasami mam tak bardzo wszystkiego dosyć,
że nic tylko wziąć i się powiesić. 
Ale nie.
Kaoru
#351
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viarainbowheart rainbowheart

February 05 2018

Kaoru
To coś niemożliwego w naturze, by z kamienia ciekła woda.
— Wonderland
Reposted byseaweedwarkoczP4RIAS

November 20 2017

Kaoru
Czasami mam tak bardzo wszystkiego dosyć,
że nic tylko wziąć i się powiesić. 
Ale nie.

February 05 2018

Kaoru
To coś niemożliwego w naturze, by z kamienia ciekła woda.
— Wonderland
Reposted byseaweedwarkoczP4RIAS

November 20 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl